Kaasaegsed laboriteenused ja kompetentne personal

Organisatsioon


Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus (LABRIS) on Maaeluministeeriumi valitsemisalas tegutsev ministeeriumi hallatav riigiasutus. Keskus asub Tartus ja selle koosseisu kuuluvad piirkondlikud laboratooriumid Tallinnas ja Saaremaal. Kõik keskuse laboratooriumid on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt ning vastavad EVS-EN ISO/IEC 17025 nõuetele. Keskuse inglisekeelne nimi on National Centre for Laboratory Research and Risk Assessment.

Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus (LABRIS) on loodud Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi (VTL) baasil ning on selle õigusjärglane.

Keskus on loodud maaeluministri määrusega ning tegutseb selle nimega alates 01.01.2023

 

Teenus riigisektorile. LABRIS pakub teenuseid riigisektorile toidu- ja söödaohutuse ning loomatervise valdkondades. Teenus hõlmab:

  • riiklike seireprogrammide raames tehtavaid laboriuuringuid;  
  • ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute raames tehtavaid laboriuuringuid;
  • valmisoleku tagamist- eriti ohtlike, ohtlike ja esilekerkivate loomataudide kiiret diagnoosimist ja tekitajate täpset iseloomustamist (sh taudipuhangute lahendamine);
  • valmisoleku tagamist- toidutekkeliste haiguspuhangute kiiret diagnoosimist ning haigustekitajate iseloomustamist (sh inimeste haiguspuhangutega seotud juhtumite lahendamine); 
  • riskihinnangute andmist; 
  • riikliku referentlaboratooriumi ülesannete täitmist.

Teenus erasektorile. LABRIS pakub laialdast valikut laboriteenuseid toidu- ja söödaohutuse ning loomatervise valdkondades  ennekõike enesekontrolli nõuete täitmiseks ning loomade tervise tagamiseks. 


Koostöö ülikoolidega ja uurimisasutustega. LABRIS osaleb teadus- ja arendustegevustes ning teeb selleks koostööd nii kodu- kui välismaa partneritega.