Targad analüütilised lahendused

Referenttegevus


Maaeluminister on andnud Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskusele (kuni 31.12.2022 Veterinaar- ja Toidulaboratoorium) volituse tegutseda riikliku referentlaboratooriumina 30-s erinevas toidu- ja söödaohutuse ning loomatervise valdkonnas.  


Riiklike referentlaboratooriumite tegevusvaldkonnad, tegevuste sisu ning nimetamise kohustus tuleneb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 2017/625. Euroopa Liidu liikmesriigid sh Eesti on kohustatud nimetama siseriikliku referentlaboratooriumi iga määruses nimetatud Euroopa Liidu referentlaboratooriumi kohta. 


Riiklike referentlaboratooriumite tegevuse peamine eesmärk on tagada valdkonnas tegutsevate ametlike laboratooriumite uurimustulemuste usaldusväärsus ja võrreldavus nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasemel. 


Riiklik referentlaboratoorium

  • teeb koostööd Euroopa Liidu sama valdkonna referentlaboratooriumiga osaledes tema poolt korraldatud koolituskursustel ja rahvusvahelistes pädevuskatsetes;
  • korraldab vajadusel  ametlikele laboratooriumitele pädevuskatseid ja tagab asjakohased järelmeetmed;
  • nõustab pädevaid asutusi ning teeb koostööd järelevalve- ja seireplaanide koostamisel;
  • tagab Euroopa Liidu referentlaboratooriumist saadud teabe edastamise pädevatele asutustele ja ametlikele laboratooriumitele;
  • aitab riiki toiduga levivate või zoonootiliste haiguste ja loomataudide puhangute diagnoosimisel, uurides isolaate diagnoosi kinnituseks, iseloomustamiseks ja episootiliseks või taksonoomiliseks uurimiseks. 

Riiklike referentlaboratooriumide nimekirja leiab Maaeluministeeriumi kodulehelt.


Ametlik laboratoorium
Ametlikus laboratooriumis analüüsitakse proove, mis on võetud ametliku kontrolli või mõne muu ametliku toimingu käigus. Volituse kindlas valdkonnas analüüside teostamiseks annab Põllumajanduse- ja Toiduamet.


Ametlike laboratooriumite nimekirja leiab Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehelt.