Targad analüütilised lahendused

Õigusaktid, standardid, juhismaterjalid

ÕIGUSAKTID

Üldised
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/99/EÜ välisleht, 17. november 2003, zoonooside ja zoonootilise toimega mõjurite seire kohta, millega muudetakse nõukogu otsust 90/424/EMÜ ja tühistatakse nõukogu direktiiv 92/117/EMÜ.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2160/2003 välisleht, 17. november 2003, Salmonella ja teiste konkreetsete toidupõhiste zoonootilise toimega mõjurite kontrolli kohta.
Komisjoni määrus (EÜ) nr 2073/2005 välisleht, 15. november 2005, toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta.
Komisjoni määrus (EL) nr 208/2011 välisleht, 2. märts 2011, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 882/2004 VII lisa ning komisjoni määrusi (EÜ) nr 180/2008 ja (EÜ) nr 737/2008 ELi referentlaborite nimekirjade ja nimede osas
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/625 välisleht, 15. märts 2017, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus)

Kodulinnud
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1177/2006 välisleht, 1. august 2006, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2160/2003 seoses konkreetsete tõrjemeetodite kasutamise nõuetega riiklike salmonelloositõrje programmide raames.


Komisjoni määrus (EÜ) nr 798/2008, 8. august 2008 välisleht, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelu, millest võib importida ühendusse ja vedada läbi ühenduse kodulinde ja linnukasvatussaadusi, ning veterinaarsertifikaatide nõuded


Komisjoni määrus (EL) nr 200/2010, 10. märts 2010 välisleht, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2160/2003 seoses Euroopa Liidu eesmärgiga vähendada Salmonella serotüüpide esinemissagedust liigi Gallus gallus täiskasvanud aretuskarjades
Komisjoni määrus (EL) nr 517/2011, 25. mai 2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2160/2003 seoses Euroopa Liidu eesmärgiga vähendada teatavate salmonella serotüüpide esinemissagedust liigi Gallus gallus munakanadel ning muudetakse määrust (EÜ) nr 2160/2003 ja komisjoni määrust (EL) nr 200/2010


Komisjoni määrus (EÜ) nr 1237/2007 välisleht, 23. oktoober 2007, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2160/2003 ning otsust 2006/696/EÜ seoses salmonellaga nakatunud karjade munakanade munade turuleviimisega


Komisjoni määrus (EL) nr 1190/2012 välisleht, 12. detsember 2012, Euroopa Liidu eesmärgi kohta Salmonella Enteritidis'e ja Salmonella Typhimurium'i vähendamiseks kalkunikarjades vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 2160/2003


Põllumajandusministri määrus nr 79, vastu võetud 08.07.2005 välisleht. Nõuded zoonooside seire korraldamise kohta


Põllumajandusministri määrus nr 39, vastu võetud 20.05.2013 välisleht. Salmonellooside tõrje eeskiri

 

STANDARDID
Üldised
EVS-EN ISO 7218:2008 Toidu ja loomasöötade mikrobioloogia. Üldnõuded ja juhised mikrobioloogilisteks uuringuteks
EVS-EN ISO 18593:2018 Toiduahela mikrobioloogia. Pinnaproovide võtmise horisontaalmeetodid
EVS-EN ISO 13307:2013 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Primary production stage - Sampling techniques
EVS-EN ISO 6887-1:2017 Toiduahela mikrobioloogia : katseproovide, algsuspensiooni ja kümnendlahjenduste ettevalmistamine mikrobioloogiliseks uuringuks. Osa 1, Üldeeskirjad algsuspensiooni ja kümnendlahjenduste valmistamiseks
EVS-EN ISO 6887-2:2017 Toiduahela mikrobioloogia. Katseproovide, algsuspensiooni ja kümnendlahjenduste ettevalmistamine mikrobioloogiliseks uuringuks. Osa 2: Liha ja lihatoodete ettevalmistamise erieeskirjad
EVS-EN ISO 6887-6:2013 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 6: Specific rules for the preparation of samples taken at the primary production stage

Salmonella spp. tuvastamine
EVS-EN ISO 6579-1:2017 Toiduahela mikrobioloogia. Horisontaalmeetod Salmonella tuvastamiseks, loendamiseks ja serotüpeerimiseks. Osa 1: Horisontaalmeetod Salmonella spp tuvastamiseks

Salmonella spp. loendamine
CEN ISO/TS 6579-2:2012 Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella - Part 2: Enumeration by a miniaturized most probable number technique

Salmonella spp. serotüpeerimine
CEN ISO/TR 6579-3:2014 Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella - Part 3: Guidelines for serotyping of Salmonella spp.
Grimont, P.A.D. and Weill, F.X. 2007. Antigenic Formulae of the Salmonella Serovars. 9th Edition, World Health Organization Collaborating Center for Reference and Research on Salmonella, Institut Pasteur, Paris. https://www.pasteur.fr/sites/default/files/veng_0.pdf välisleht

JUHISMATERJALID
Community guide for good hygiene practices in pullet rearing and egg laying flocksvälisleht
Guide to Good Hygiene Practice in flocks of broilers välisleht
Guidance document. On the minimum requirements for Salmonella control programmes to be recognised equivalent to those approved for Sweden and Finland in respect of meat and eggs of Gallus gallus välisleht
Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 2019 (OIE Terrestrial Manual) Chapter 3.3.11 Fowl Typhoid and Pullorum Disease, pp. 914–30. https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.03.11_FOWL_TYPHOID.pdf välisleht
Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 2019 (OIE Terrestrial Manual) Chapter 3.9.8 Salmonellosis, pp. 1735–52. https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.09.08_SALMONELLOSIS.pdf välisleht
Maurischat, S.,  Baumann, B., Martin, A., Malorny, B., 2015. Rapid detection and specific differentiation of Salmonella enterica subsp. enterica Enteritidis, Typhimurium and its monophasic variant 4,[5],12:i:− by real-time multiplex PCR. International Journal of Food Microbiology, 193:  8-14