Kaasaegsed laboriteenused ja kompetentne personal

Juhtimissüsteem

 

Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuses (LABRIS) kehtib Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis välja töötatud juhtimissüsteem. LABRIS juhtimissüsteemi ajakohastatakse arvestades standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõudeid ja LABRIS tegevusulatust reguleerivaid õigusakte. Juhtimissüsteemiga demonstreeritakse standardi nõuete täitmist,  kindlustatakse erapooletus ning tagatakse  LABRISe kompetentsus oma tegevusvaldkondades. 


LABRISe laborites on kasutusel  katsemetoodikad, mis baseeruvad peamiselt rahvusvahelistel standardmeetoditel (ISO) või teiste tunnustatud organisatsioonide (NMKL, OIE, CLSI, OIV, IHC jne) poolt avaldatud juhenditel. Riikliku referentlaboratooriumina kasutab LABRIS ka  vastavate Euroopa Liidu referentlaborite  (ELRL) poolt väljatöötatud juhendeid. Seoses laienenud tegevusulatusega juurutatakse LABRISes uusi  analüüsimetoodikad, mis vastaksid akrediteerimisnõuetele. 


Analüüsi- ja uuringutulemuste usaldusväärsus ja tõepärasus on tagatud  laborisiseste kvaliteedikontrolliprotseduuridega  ja osalemisega rahvusvahelistes võrdluskatsetes sh ELRL –te poolt korraldatud pädevuskatsetes.


Üldjuhul teostatakse tellitud analüüsid /uuringud LABRISe laborites kohapeal.  Juhul  kui vajalikke metoodikaid ei ole LABRISe laborites  juurutatud, kasutatakse kokkuleppel kliendiga välistarnijatelt hangitud katsetusteenust (allhanketööd) olles eelnevalt veendunud teenuse osutaja sobivuses ja pädevuses. 
LABRISes kehtib endise  VTLi akrediteerimisulatus. 


Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) kinnitusel vastab  Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus   standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuetele kui katselabor loomahaiguste diagnostiliste uuringute ja toidu, sööda, vee, alkoholi mikrobioloogiliste ja keemiliste analüüside valdkonnas.  Akrediteerimisulatus ei hõlma proovivõttu. 
Täpsemalt vt. akrediteerimisulatus (link)


Täpsemalt vt. akrediteerimisulatus