Valmisolek hädaolukorraks

 

Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuse (LABRIS) roll hädaolukorraks valmistumisel ning hädaolukordade lahendamisel
25.11.2020

Hädaolukorra seadus1 sätestab hädaolukorraks valmistumise ja hädaolukorra lahendamise ning elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise õiguslikud alused. Hädaolukord on sündmus või sündmuste ahel, mis ohustab paljude inimeste elu või tervist, põhjustab suure varalise kahju või suure keskkonnakahju ning mille lahendamiseks on vajalik mitme asutuse kiire kooskõlastatud tegevus.


Muude sündmuste kõrval võib hädaolukorra põhjustada ka LOOMATAUD1

 • Loomataud on bioloogilise haigustekitaja (nt viirus või bakter) põhjustatud loomahaigus, mis ohustab inimese elu, tervist, vara või keskkonda2 
 • Loomataudi tulemusel põhjustatud hädaolukorra ennetamise, selleks valmistumise ning selle lahendamise eest vastustab Eestis Põllumajandus- ja Toiduamet3 
 • Loomataudi ennetamisel, kahtlusel või puhkemisel teeb Põllumajandus- ja Toiduamet tihedat koostööd LABRISega, kus teostatakse vajaminevad laboratoorsed uuringud3

Loomatauditõrje seadus3 sätestab, et LOOMATAUD on loomade haigus, mis on põhjustatud bioloogiliste haigusetekitajate poolt ning mis võib kas otseselt või keskkonna vahendusel kanduda ühelt loomalt teisele, loomalt inimesele ja ka inimeselt loomale. 

LOOMATAUD loetakse ERITI OHTLIKUKS3, kui selle tekitajal on võime: 

 • levida kiiresti loomapopulatsioonis; 
 • põhjustada ulatuslikku haigestumist ja suurt suremust;
 • põhjustada suurt majanduslikku kahju; 
 • ohustada tõsiselt inimese elu ja tervist.

Loomataudi ametliku diagnoosi paneb teatamiskohustuslike loomataudide korral (sh eriti ohtlikud loomataudid) Põllumajandus- ja Toiduamet epidemioloogilise olukorra, kliiniliste tunnuste, lahanguleiu ja laboratoorse uurimise tulemuste põhjal3.

LOOMATAUDI LABORATOORNE DIAGNOOSIMINE ning riikliku järelevalve käigus võetud proovide uurimine on lubatud selleks Veterinaarkorralduse seaduse4 alusel volitatud laboratooriumis. LABRIS on VOLITATUD LABORATOORIUM, mis tagab:

 • riiklikus loomatauditõrje programmis ettenähtud laboratoorsete uuringute teostamise;
 • loomataudi kahtluse või puhkemise korral proovide laboratoorse uurimise sh ERITI OHTLIKE LOOMATAUDIDE operatiivse uurimise (Lisa 1);
 • laboratoorsete uuringute teostamise järgides Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud nõudeid ning Maailma Loomatervise Organisatsiooni (OIE) väljatöötatud põhimõtteid, meetodeid, soovitusi ja juhendeid5;
 • proovide saatmise välisriigi tunnustatud laboratooriumisse või rahvusvahelisse referentlaboratooriumisse haigustekitaja täiendavaks iseloomustamiseks või kinnitamiseks ning juhtudel kui Eestis uuringuid ei teostata loomataudi diagnoosimiseks. 

HÄDAOLUKORDADE LAHENDAMISEKS on LABRISel

 • Pädevad ja eriväljaõppega spetsialistid;
 • Akrediteeritud uurimismeetodid;
 • Püsiv diagnostikumide ja vahendite varu uuringute teostamiseks;
 • Kolmanda bioohutsuse taseme laborid (BSL3)8,9 ja teised erinõuetele vastavad ruumid10;
 • Valmidus töötada 24/7;
 • Laialdane kontaktlaborite võrgustik välisriikides (nt Euroopa Liidu ja OIE referentlaboratooriumid ning teiste riikide siseriiklikud referentlaboratooriumid) juhtudeks, kui on vajalik täiendavate uuringute teostamine;
 • Eriluba, oskused ja lepingud ohtliku bioloogilise materjali saatmiseks teiste riikide uurimisasutustesse;
 • Terviseameti luba nakkusohtliku materjali käitlemiseks6

Mitmete loomataudide alal tegutseb LABRIS RIIKLIKU REFERENTLABORATOORIUMINA7. See tähendab, et LABRISe diagnostiline suutlikkus on kinnitatud Euroopa Liidu referentlaboratooriumite poolt. 

Kõik loomataudide uuringud ning muud hädaolukorra lahendamisega seotud tegevused viiakse läbi LABRISe laboratooriumis, asukohaga Tartu, Fr. R. Kreutzwaldi 30.

Eriti ohtliku loomataudi puhkemisel moodustatakse Põllumajandus- ja Toiduameti korraldusel RIIKLIK LOOMATAUDITÕRJE KOMISJON, kuhu kuulub ka LABRISe esindaja3.

Lisainfo:     Imbi Nurmoja, direktori asetäitja loomahaiguste alal, 
                   7386 126, 51 55 026, imbi.nurmoja@labris.agri.ee

 

Lisa 1: 
Eriti ohtlike ning teatavate ohtlike loomataudide ja infektsioonide nimekiri, mille uuringuid teostatakse LABRISes.

-    Suu- ja sõrataud
-    Lindude gripp (kõrge patogeensusega)
-    Newcastle’i haigus
-    Sigade klassikaline katk
-    Sigade Aafrika katk
-    Sigade vesikulaarhaigus
-    Lammaste katarraalne palavik ehk bluetongue
-    SARS CoV-2
-    Marutaud
-    Siberi katk
-    Brutselloos 
-    Transmissiivsed spongiformsed entsefalopaatiad

 

Viited:
1 Hädaolukorra seadus, vastu võetud 08.02.2017 RT I, 03.03.2017
2VV määrus nr 108, mis on vastu võetud 22.06.2017 (RT I, 28.06.2017, 33). Loetelu sündmustest, mis võivad põhjustada hädaolukorra ja mille kohta koostatakse riskianalüüs, ning hädaolukorra riskianalüüsi koostamist juhtivad asutused (§1 lõige 6)
3Loomatauditõrje seadus, vastu võetud 16.06.1999, RT I 1999, 57, 598
4Veterinaarkorralduse seadus, vastu võetud 16.06.1999, RT I 1999, 58, 608
5Maailma Loomatervise Organisatsioon (World Organisation for Animal Health, OIE), www.oie.int/en/standard-setting/overview/
6Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus, vastu võetud 12.02.2003, RT I 2003, 26, 160
7Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, https://www.agri.ee/toiduohutus-toidumargistus/toiduohutus/referentlaborid
8VV määrus nr 144, mis on vastu võetud 05.05.2000 (RT I 2000, 38, 234). Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
9Maailma Terviseorganisatsioon (World Heath Organization, WHO) Laboratory biosafety manual, Third edition, WHO 2004, www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/Biosafety7.pdf
10Maailma Loomatervise Organisatsioon (World Organisation for Animal Health, OIE). Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals 2019. Chapter 1.1.4. Biosafety and biosecurity: Standard for managing biological risk in the veterinary laboratory and animal facilities (NB: Version adopted in May 2015). www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-manual/access-online/