Kaasaegsed laboriteenused ja kompetentne personal

Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuse (LABRIS) loomise taustast

 

Keskuse põhimäärus Riigiteatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/122122022027 
Keskuse veebileht alates 02.01.2023 – www.labris.ee
Keskuse meiliaadressid alates 01.01.2023 - …@labris.agri.ee 

Üldine taust

 1. Laboriteenuste konsolideerimine on üks osa riigireformist, millega tõhustatakse riigi teenuseid ja töökorraldust. Laborite valdkonnas ongi esimene suurem samm valdkondlik teenuste jaotus ning VTLi muutumine Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuseks (LABRIS) alates 01. jaanuarist 2023.
 2. Valdkonnapõhise riskihindamisega on LABRISe eelkäija tegelenud ametlikult juba 2021st aastast. See tähendab ennekõike toiduohutusega seotud terviseriskide hindamist, mis kajastub nüüd ka asutuse nimes. Valdkonnas on riskihindamise alusdokumendiks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 178/2002. Link määrusele: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex%3A32002R0178 
 3. Keskusesse on koondatud toiduohutuse valdkonna laborianalüüsid mitmest asutusest. Alates 07.2022 on keskus üle võtnud varem Põllumajandusuuringute Keskuses teostatud taimekaitsevahendite jääkide ja mükotoksiinide analüüsimise. Alates sügisest 2022 on samm-sammult üle võetud ka varem Terviseametis teostatud toidu bioloogilise ja keemilise ohutuse ning kvaliteedi analüüsid.
 4. Keskusesse jäävad endiselt alles VTLi senised põhitegevused – toidu- ja söödaohutuse, loomatervise, alkoholi kvaliteedi jmt. analüüsid. Klientide jaoks muutub teenuse osutamine selgemaks ning teenust osutatakse ühtse juhtimissüsteemi ja metoodikate alusel. Varem olid toidutarneahela laboriteenused jagatud TA laborite ja VTLi vahel, kus kasutati erinevaid metoodikaid ja lähenemisi. 
 5. Riigi labori peamine funktsioon on osutada ennekõike strateegilisi, ajakriitilisi, töö- ja sisendimahukaid laboriteenuseid, mida eraturu teenusepakkujad vähese kuluefektiivsuse tõttu ei osuta või osutada ei soovi. Muuhulgas pakutakse osaliselt teenuseid ka eraturu klientidele ning metoodilist juhendamist eraturu laboritele riikliku referentlabori teenuste raames. 
 6. VTL-i koosseisus oli 130 töökohta. Keskuse loomisega nähakse ette töökohtade arvu suurenemine kõige rohkem kümne töökoha võrra ehk 140 töökohani. Töökohtade arv suureneb ennekõike teistest asutustest üle tulnud funktsioonide täitmiseks.
 7. Riigireformi analüüse seoses laborite konsolideerimisega loe täpsemalt siit:
  1. Riigiülesannete analüüs, Rahandusministeerium 2016. Leitav: https://www.fin.ee/media/468/download
  2. Riiklike laborite tegevuse optimeerimise analüüsi tellimine Rahandusministeeriumile, Civitta Eesti AS, 2018. Leitav: https://www.fin.ee/media/450/download
  3. Riigi laborite konsolideerimise analüüs, Flux Rebond OÜ, 2021. Leitav: https://www.fin.ee/media/2832/download.