Pädevus, konfidentsiaalsus, erapooletus

LABRIS Tartu

 

Bakterioloogia-patoloogia osakond

 

Osakonnas teostatakse järgnevaid uuringud ja analüüse-


-    Bakterhaiguste ja –infektsioonide tekitajate isoleerimine ning identifitseerimine;
-    Seenhaiguste ja –infektsioonide tekitajate isoleerimine ning identifitseerimine;
-    Parasitaarhaiguste ja infektsioonide põhjustajate identifitseerimine;
-    Mikroorganismide antibiootikumitundlikkuse määramine;
-    Loomakorjuste lahangud;
-    Proovivõtulahangud;
-    Patoloogilise materjali patoloogilis-anatoomilised uuringud;
-    Patoloogilise materjali histoloogilised ja immuunohistokeemilised uuringud;
-    Uuringud tetratsükliinimarkeri tuvastamiseks rebaste ja kährikkoerte hammastest, mis on kogutud metsloomade suukaudse marutaudivastase vaktsineerimise programmi raames;

-    Uuringud toiduohutuse seisukohast oluliste parasiitide sh Trichinella spp tuvastamiseks;
-    Uuringud loomse proteiini tuvastamiseks loomasöödast;
-    Histoloogilised ja immuunohistokeemilised uuringud veiste, lammaste, kitsede ning hirvlaste ajukoest transmissiivsete spongioformsete entsefalopaatiate määramiseks.

Uuritavad proovid- Osakonnas uuritaks proove, mis pärinevad veistelt, lammastelt, kitsedelt, sigadelt, hobustelt, kaladelt, mesilastelt, lindudelt, lemmikloomadelt ja metsloomadelt. Lisaks teostatakse bakterkultuuride identifitseerimist.

Teenuseid osutatakse nii riiklikule kui erasektorile. 
 

Viroloogia-seroloogia osakond

 

Osakonnas teostatakse järgnevaid uuringud ja analüüse-


-    Viirushaiguste ja –infektsioonide tekitajate isoleerimine ning identifitseerimine;
-    Viiruste antigeenide määramine;
-    Viirus-, bakter- ja parasitaarhaiguste antikehade tuvastamiseks seroloogilised uuringud;
-    Transmissiivsete spongiformsete entsefalopaatiate (TSE) uuringuid.

Uuritavad proovid- osakonnas uuritaks proove, mis pärinevad veistelt, lammastelt, kitsedelt, sigadelt, hobustelt, kaladelt, lindudelt, lemmikloomadelt ja metsloomadelt. 

Teenuseid osutatakse nii riiklikule kui erasektorile. 
 

Molekulaaranalüüsi osakond

 

Osakonnas teostatakse järgnevaid uuringud ja analüüse-


-    Loomahaigusi põhjustavate viiruste, bakterite, parasiitide ja nende toksiinide tuvastamine loomatelt pärinevatest proovidest;
-    Toidupatogeenide ja zoonootiliste haigustekitajate ning nende toksiinide tuvastamine toidust ja tootmiskeskkonnast pärinevatest proovidest;
-    Zoonootiliste haigustekitajate ja nende toksiinide tuvastamine tootmise esmatasandi proovidest;
-    Haigustekitajate täpsem iseloomustamine kasutades Sanger sekveneerimist;
-    Bakterite täisgenoomne sekveneerimine koos tulemuste bioinformaaatilise analüüsiga;
-    Loomse proteiini tuvastamine loomasöödast. 

Uuritavad proovid- 
-    loomadelt, lindudelt, mesilastelt ja kaladelt pärinevad; 
-    toidust ja tootmise esmatasandilt pärinevad;
-    bakterkultuurid jm haigustekitajad.

Teenuseid osutatakse nii riiklikule kui erasektorile.