Pädevus, konfidentsiaalsus, erapooletus

LABRIS Tartu

 

Bakterioloogia-patoloogia osakond

Osakonnas teostatakse järgnevaid uuringud ja analüüse:

 • Bakterhaiguste ja –infektsioonide tekitajate isoleerimine ning identifitseerimine;
 • Seenhaiguste ja –infektsioonide tekitajate isoleerimine ning identifitseerimine;
 • Parasitaarhaiguste ja infektsioonide põhjustajate identifitseerimine;
 • Mikroorganismide antibiootikumitundlikkuse määramine;
 • Loomakorjuste lahangud;
 • Proovivõtulahangud;
 • Patoloogilise materjali patoloogilis-anatoomilised uuringud;
 • Patoloogilise materjali histoloogilised ja immuunohistokeemilised uuringud;
 • Uuringud tetratsükliinimarkeri tuvastamiseks rebaste ja kährikkoerte hammastest, mis on kogutud metsloomade suukaudse marutaudivastase vaktsineerimise programmi raames;
   
 • Uuringud toiduohutuse seisukohast oluliste parasiitide sh Trichinella spp tuvastamiseks;
 • Uuringud loomse proteiini tuvastamiseks loomasöödast;
 • Histoloogilised ja immuunohistokeemilised uuringud veiste, lammaste, kitsede ning hirvlaste ajukoest transmissiivsete spongioformsete entsefalopaatiate määramiseks.

Uuritavad proovid: Osakonnas uuritaks proove, mis pärinevad veistelt, lammastelt, kitsedelt, sigadelt, hobustelt, kaladelt, mesilastelt, lindudelt, lemmikloomadelt ja metsloomadelt. Lisaks teostatakse bakterkultuuride identifitseerimist.

Teenuseid osutatakse nii riiklikule kui erasektorile. 
 

Viroloogia-seroloogia osakond

Osakonnas teostatakse järgnevaid uuringud ja analüüse:

 • Viirushaiguste ja –infektsioonide tekitajate isoleerimine ning identifitseerimine;
 • Viiruste antigeenide määramine;
 • Viirus-, bakter- ja parasitaarhaiguste antikehade tuvastamiseks seroloogilised uuringud;
 • Transmissiivsete spongiformsete entsefalopaatiate (TSE) uuringuid.

Uuritavad proovid: osakonnas uuritaks proove, mis pärinevad veistelt, lammastelt, kitsedelt, sigadelt, hobustelt, kaladelt, lindudelt, lemmikloomadelt ja metsloomadelt. 

Teenuseid osutatakse nii riiklikule kui erasektorile. 
 

Molekulaaranalüüsi osakond

Osakonnas teostatakse järgnevaid uuringud ja analüüse:

 • Loomahaigusi põhjustavate viiruste, bakterite, parasiitide ja nende toksiinide tuvastamine loomatelt pärinevatest proovidest;
 • Toidupatogeenide ja zoonootiliste haigustekitajate ning nende toksiinide tuvastamine toidust ja tootmiskeskkonnast pärinevatest proovidest;
 • Zoonootiliste haigustekitajate ja nende toksiinide tuvastamine tootmise esmatasandi proovidest;
 • Haigustekitajate täpsem iseloomustamine kasutades Sanger sekveneerimist;
 • Bakterite täisgenoomne sekveneerimine koos tulemuste bioinformaaatilise analüüsiga;
 • Loomse proteiini tuvastamine loomasöödast. 

Uuritavad proovid: 

 • loomadelt, lindudelt, mesilastelt ja kaladelt pärinevad; 
 • toidust ja tootmise esmatasandilt pärinevad;
 • bakterkultuurid jm haigustekitajad.

Teenuseid osutatakse nii riiklikule kui erasektorile.