Riskihindamine


Riskihindamine on protsess, mille käigus hinnatakse ohu ilmnemise tõenäosust ja võimalikke tagajärgi. 


Ohuks võib olla bioloogiline, keemiline, füüsikaline tegur või olukord, mis võib esile kutsuda tervisekahjustuse.  

 
Risk on ohust tuleneva tervisekahjustuse realiseerumise tõenäosus ja tagajärgede tõsidus.


Riskihindamine moodustab ühe osa üldisest riskianalüüsi protsessist, millesse on lisaks veel kaasatud riskijuhtimine ja riskidest teavitamine ehk riskikommunikatsioon.


Euroopa Liidus tegeleb riskihindamisega Euroopa Toiduohutusamet EFSA, riskijuhiks on Euroopa Komisjon.


Keskuse juurde loodud riskihindamise osakonna peamisteks ülesanneteks on:

 • Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi (REM) ja Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) tellimusel teaduspõhiste arvamuste, riskihinnangute, ülevaadete koostamine järgmistes valdkondades:
  • toidu keemiline ohutus, sh lisa- ja saasteained ning taimekaitsevahendite jäägid;
  • toidu bioloogiline ohutus, sh toidu mikrobioloogia, parasitoloogia ja toidupatogeenid;
  • uuendtoit, geneetiliselt muundatud toit;
  • toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed;
  • toitumis- ja tervisealased väited;
  • loomatervis, sh loomahaiguste riskiprofiilid ja söödad;
 • REM ja PTA nõustamine riskihinnangute tulemustest järelduste tegemisel, osalemine riskidest teavitamisel ning riskide vähendamiseks abinõude väljapakkumine;
 • koostöö teadus- ja arendusasutustega, osalemine rahvusvaheliste riskihindamise koostöövõrgustike töös.

Arvamuste ja hinnangute koostamisel tuginetakse teaduspõhisele informatsioonile. Lähtutakse rahvusvahelistest riskihindamise juhenditest ja praktikatest järgides rangelt sõltumatuse, erapooletuse ja läbipaistvuse põhimõtteid. Parima võimaliku teadusnõu andmiseks kaasatakse erinevate teadusasutuste eksperte. Hinnangud on riskijuhtidele aluseks elanikkonna ja loomade tervise tagamiseks vajalike juhtimisotsuste tegemisel ning poliitika kujundamisel.