Usaldusväärne partner toidukäitlejale ja loomaomanikule

Toidu- ja söödaohutus


LABRISes (Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuses) teostatakse toidu, sööda, vee ning alkoholi kvaliteedi ja ohutuse kindlakstegemiseks erinevaid mikrobioloogilisi, parasitoloogilisi, keemilisi ja molekulaarbioloogilisi analüüse. Lisaks on labori teenuste portfellis analüüsid tootmiskeskkonna proovidest, mahepõllumajandusega seotud kontrollproovidest ning matemaatilistel prognoosmudelitel põhinev ennustav mikrobioloogia toidu ligikaudse säilivusaja määramiseks. 


Lisaks analüüside läbiviimisele on võimalik meie spetsialistidelt saada nõu proovide võtmise osas, näitajate valikul ning analüüsitulemuste tõlgendamisel. 


Riiklikud ülesanded

Keskusel on koostöölepe Põllumajandus- ja Toiduametiga riikliku järelevalve, zoonoossete haigustekitajate,  saasteainete seire käigus võetavate proovide ning mahepõllumajanduse kontrollproovide analüüsimiseks. Põllumajandus- ja Toiduamet on toiduseaduse ja söödaseaduse alusel andnud keskusele (endise nimega Veterinaar- ja Toidulaboratooriumile) volitused ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute tegemisel võetud proovide analüüsimiseks. 


Samuti on laborile alkoholiseaduse alusel antud põllumajandusministri poolt õigus tegutseda volitatud laborina alkoholianalüüside valdkonnas. 


Lisaks teostatakse LABRISes põllumajandustoodete ühise turukorralduse määruse (EL) nr 1308/2013 raames toodete koostise- ja kvaliteedianalüüse.


Loomadelt pärinevate zoonoossete haigustekitajate valdkonnas teeb labor koostööd Terviseametiga.


Laboris on tagatud pidev valmisolek võimalikke toidutekkelisi haiguspuhanguid põhjustavate patogeenide määramiseks. Molekulaaranalüüsi osakonnas on lisaks välja arendatud haigustekitajate täisgenoomsel sekveneerimisel põhinev tüpeerimisalane võimekus, mis võimaldab senisest täpsemalt tuvastada võimalikke ülekandeteid. 


Teenused sektorile

Lisaks riiklike ülesannete täitmisele osutab keskus teenuseid toidu- ja söödakäitlejaile ning muudele huvitatud isikutele.


Toidu säilivusaja tõenduspõhiseks määramiseks on Tartu laboris kasutusel matemaatilised prognoosmudelid ning välja arendatud võimekus nakatamiskatsete (challenge testide) läbiviimiseks. 


Koostöö teiste laboratooriumidega

Keskusel on laialdane rahvusvaheline kontaktlaborite võrgustik, kuhu on võimalik proove saata juhtudel, kui vajalikud analüüsimetoodikad kohapeal puuduvad või on ilmnenud vajadus täiendava ekspertiisi järele. Enamik meie rahvusvahelisi partnereid on kas referentlaboratooriumid või rahvusvaheliselt tunnustatud kompetentsikeskused.


Teaduskoostöö

Keskuses teostatav teadustöö toimub enamasti koostöös siseriiklike teadusasutustega, referentlaboratooriumitega või teiste rahvusvaheliste partneritega.