Mis on riskihindamine?

 

RISKIHINDAMINE on protsess, mille käigus hinnatakse ohu ilmnemise tõenäosust ja võimalikke tagajärgi. 

OHT    bioloogiline, keemiline, füüsikaline tegur või olukord, mis võib esile kutsuda tervisekahjustuse
RISK    ohust tuleneva tervisekahjustuse realiseerumise tõenäosus ja tagajärgede tõsidus

Riskihindamine moodustab ühe osa üldisest riskianalüüsi protsessist, millesse on lisaks veel kaasatud riskijuhtimine ja riskidest teavitamine ehk riskikommunikatsioon.
Riskihinnangute koostamisel tuginetakse teaduspõhisele informatsioonile ning järgitakse  sõltumatuse, erapooletuse ja läbipaistvuse põhimõtteid. Hinnangud on riskijuhtidele aluseks elanikkonna ja loomade tervise tagamiseks vajalike juhtimisotsuste tegemisel ning poliitika kujundamisel. 

Euroopa Liidus tegeleb riskihindamisega Euroopa Toiduohutusamet EFSA, riskijuhiks on Euroopa Komisjon.

Toiduohutuse ja loomatervise valdkonna riskianalüüsi skeem Eestis:

 

Riskianalüüsi skeem