Pädevus, konfidentsiaalsus, erapooletus

Bakterioloogia-patoloogia osakond

 

Osakonnas teostatakse järgnevaid uuringud ja analüüse-


-    Bakterhaiguste ja –infektsioonide tekitajate isoleerimine ning identifitseerimine;
-    Seenhaiguste ja –infektsioonide tekitajate isoleerimine ning identifitseerimine;
-    Parasitaarhaiguste ja infektsioonide põhjustajate identifitseerimine;
-    Mikroorganismide antibiootikumitundlikkuse määramine;
-    Loomakorjuste lahangud;
-    Proovivõtulahangud;
-    Patoloogilise materjali patoloogilis-anatoomilised uuringud;
-    Patoloogilise materjali histoloogilised ja immuunohistokeemilised uuringud;
-    Uuringud tetratsükliinimarkeri tuvastamiseks rebaste ja kährikkoerte hammastest, mis on kogutud metsloomade suukaudse marutaudivastase vaktsineerimise programmi raames;

-    Uuringud toiduohutuse seisukohast oluliste parasiitide sh Trichinella spp tuvastamiseks;
-    Uuringud loomse proteiini tuvastamiseks loomasöödast;
-    Histoloogilised ja immuunohistokeemilised uuringud veiste, lammaste, kitsede ning hirvlaste ajukoest transmissiivsete spongioformsete entsefalopaatiate määramiseks.

Uuritavad proovid- Osakonnas uuritaks proove, mis pärinevad veistelt, lammastelt, kitsedelt, sigadelt, hobustelt, kaladelt, mesilastelt, lindudelt, lemmikloomadelt ja metsloomadelt. Lisaks teostatakse bakterkultuuride identifitseerimist.

Teenuseid osutatakse nii riiklikule kui erasektorile.