Pädevus, konfidentsiaalsus, erapooletus

Bakterioloogia-patoloogia osakond

Osakonnas teostatakse järgnevaid uuringud ja analüüse:

 • Bakterhaiguste ja –infektsioonide tekitajate isoleerimine ning identifitseerimine;
 • Seenhaiguste ja –infektsioonide tekitajate isoleerimine ning identifitseerimine;
 • Parasitaarhaiguste ja infektsioonide põhjustajate identifitseerimine;
 • Mikroorganismide antibiootikumitundlikkuse määramine;
 • Loomakorjuste lahangud;
 • Proovivõtulahangud;
 • Patoloogilise materjali patoloogilis-anatoomilised uuringud;
 • Patoloogilise materjali histoloogilised ja immuunohistokeemilised uuringud;
 • Uuringud tetratsükliinimarkeri tuvastamiseks rebaste ja kährikkoerte hammastest, mis on kogutud metsloomade suukaudse marutaudivastase vaktsineerimise programmi raames;
   
 • Uuringud toiduohutuse seisukohast oluliste parasiitide sh Trichinella spp tuvastamiseks;
 • Uuringud loomse proteiini tuvastamiseks loomasöödast;
 • Histoloogilised ja immuunohistokeemilised uuringud veiste, lammaste, kitsede ning hirvlaste ajukoest transmissiivsete spongioformsete entsefalopaatiate määramiseks.

Uuritavad proovid: Osakonnas uuritaks proove, mis pärinevad veistelt, lammastelt, kitsedelt, sigadelt, hobustelt, kaladelt, mesilastelt, lindudelt, lemmikloomadelt ja metsloomadelt. Lisaks teostatakse bakterkultuuride identifitseerimist.

Teenuseid osutatakse nii riiklikule kui erasektorile.