Targad analüütilised lahendused

Õigusaktid, standardid, juhismaterjalid

ÕIGUSAKTID
KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2073/2005, 15. november 2005, toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R2073-20190228&qid=1578636508880&from=ET  
välisleht

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/99/EÜ välisleht, 17. november 2003, zoonooside ja zoonootilise toimega mõjurite seire kohta, millega muudetakse nõukogu otsust 90/424/EMÜ ja tühistatakse nõukogu direktiiv 92/117/EMÜ.

STANDARDID
EVS-ISO 16649-2
Toidu ja loomasöötade mikrobioloogia. Horisontaalmeetod beeta-glükuronidaaspositiivse Escherichia coli arvuliseks määramiseks. Osa 2: Kolooniate loendamise meetod temperatuuril 44 °C, kasutades 5-bromo-4-kloro-3-indolüül-beeta-D-glükuroniidi.

EVS-EN ISO 16649-3
Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of beta-glucuronidase-positive Escherichia coli - Part 3: Detection and most probable number technique using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-ß-D-glucuronide.

CEN ISO/TS 13136
Microbiology of food and animal feed - Real-time polymerase chain reaction (PCR)-based method for the detection of foodborne pathogens - Horizontal method for the detection of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) and the determination of O157, O111, O26, O103 and O145 serogroups.

JUHISMATERJALID
EFSA BIOHAZ Panel, Koutsoumanis K, Allende A, Alvarez-Ord_o~nez A, Bover-Cid S,
Chemaly M, Davies R, De Cesare A, Herman L, Hilbert F, Lindqvist R, Nauta M, Peixe L, Ru G, Simmons M,
Skandamis P, Suffredini E, Jenkins C, Monteiro Pires S, Morabito S, Nauta M, Niskanen T, Scheutz F, da
Silva Fel_ıcio MT, Messens W and Bolton D, 2020. Scientific Opinion on the pathogenicity assessment of
Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) and the public health risk posed by contamination of
food with STEC. EFSA Journal 2020;18(1):5967, 105 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5967 
välisleht.