Targad analüütilised lahendused

Õigusaktid, standardid, juhismaterjalid

ÕIGUSAKTID
KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2073/2005, 15. november 2005, toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R2073-20190228&qid=1578636508880&from=ET  välisleht

STANDARDID
EVS-EN ISO 11290-1:2017/AC:2018 Toiduahela mikrobioloogia. Horisontaalmeetod Listeria monocytogenes'e ja Listeria spp. tuvastamiseks ja loendamiseks. Osa 1: Tuvastamismeetod

EVS-EN ISO 11290-2:2017 Toiduahela mikrobioloogia. Horisontaalmeetod Listeria monocytogenes'e ja Listeria spp. tuvastamiseks ja loendamiseks. Osa 2: Loendamismeetod

EVS-EN ISO 18593:2018 Toiduahela mikrobioloogia. Pinnaproovide võtmise horisontaalmeetodid

JUHISMATERJALID
EURL Lm Technical Guidance Document Lm shelf-life studies_V3 - Amended (21/02/2019)
https://eurl-listeria.anses.fr/en/system/files/LIS-Cr-201909D2.pdf  välisleht

EURL Lm Guidance Document to evaluate the competence of laboratories implementing challenge tests and durability studies related to Lm in ready-to-eat foods
https://sitesv2.anses.fr/en/system/files/EURL-Lm_Guidance%20doc%20competence%20labs%20Lm%20shelf-life%20studies_V2-2018-05-07.pdf  välisleht


Guidelines on sampling the food process area and equipment for the detection of Listeria monocytogenes V3 2012-08-20
https://eurl-listeria.anses.fr/en/system/files/LIS-Cr-201213D1.pdf  välisleht