Targad analüütilised lahendused

Õigusaktid, standardid, juhismaterjalid

ÕIGUSAKTID
KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2073/2005, 15. november 2005, toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R2073-20190228&qid=1578636508880&from=ET  
välisleht

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/99/EÜ välisleht, 17. november 2003, zoonooside ja zoonootilise toimega mõjurite seire kohta, millega muudetakse nõukogu otsust 90/424/EMÜ ja tühistatakse nõukogu direktiiv 92/117/EMÜ.

 

STANDARDID
EVS-EN ISO 10272-1
Microbiology of the food chain - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 1: Detection method

EVS-EN ISO 10272-2
Microbiology of the food chain - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 2: Colony-count technique

ISO 17995:2019
Water quality -- Detection and enumeration of thermotolerant Campylobacter spp.