Targad analüütilised lahendused

Õigusaktid, standardid, juhismaterjalid

ÕIGUSAKTID

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/689 välisleht, 17. detsember 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses teatavate loetellu kantud ja esilekerkivate taudide seire, likvideerimisprogrammide ja taudivaba staatuse eeskirjadega (EMPs kohaldatav tekst)  

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/772 välisleht, 21. november 2017, millega täiendatakse määrust (EL) nr 576/2013 ennetavate tervisemeetmete osas koertel esineva Echinococcus multilocularis'e nakkuse tõrjeks ning tunnistatakse kehtetuks delegeeritud määrus (EL) nr 1152/2011 (EMPs kohaldatav tekst )

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/625 välisleht, 15. märts 2017, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/429 välisleht, 9. märts 2016, loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus) (EMPs kohaldatav tekst)

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1375 välisleht, 10. august 2015, millega kehtestatakse erieeskirjad liha ametlikuks kontrollimiseks keeritsusside (Trichinella) suhtes (konsolideeritud variant)

Komisjoni määrus (EL) nr 208/2011 välisleht, 2. märts 2011, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 882/2004 VII lisa ning komisjoni määrusi (EÜ) nr 180/2008 ja (EÜ) nr 737/2008 ELi referentlaborite nimekirjade ja nimede osas 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/99/EÜ välisleht, 17. november 2003, zoonooside ja zoonootilise toimega mõjurite seire kohta, millega muudetakse nõukogu otsust 90/424/EMÜ ja tühistatakse nõukogu direktiiv 92/117/EMÜ.

STANDARDID

ISO/TC 34/SC 9 “Microbiology”/WG6 “Food-borne parasites” https://www.iso.org/committee/47920.html välisleht

ISO 23036-1:2021 Microbiology of the food chain — Methods for the detection of Anisakidae L3 larvae in fish and fishery products — Part 1: UV-press method https://www.iso.org/standard/74372.html välisleht

ISO 23036-2:2021 Microbiology of the food chain — Methods for the detection of Anisakidae L3 larvae in fish and fishery products — Part 2: Artificial digestion method https://www.iso.org/standard/74373.html välisleht

EVS-EN ISO 18743:2015. Toiduahela mikrobioloogia. Keeritsussivastsete (Trichinella) määramine lihas tehisseedemeetodil https://www.evs.ee/et/evs-en-iso-18743-2015

ISO 18744:2016 Microbiology of the food chain — Detection and enumeration of Cryptosporidium and Giardia in fresh leafy green vegetables and berry fruits. https://www.iso.org/standard/63252.html välisleht

ISO 15553:2006 Water quality — Isolation and identification of Cryptosporidium oocysts and Giardia cysts from water. https://www.iso.org/standard/39804.html välisleht