Euroopa toiduohutusameti (EFSA) nõuandva kogu liikmeks nimetati Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi riskihindamise osakonna juhataja Mari Reinik.

Euroopa Toiduohutusameti juures tegutseb nõuandev kogu (Advisory Forum), mille koosseisu kuuluvad esindajad igast Euroopa Liidu liikmesriigist, Islandilt ja Norrast ning vaatlejad Šveitsist, EL kandidaatriikidest ja Euroopa Komisjonist. 

Kogu peamisteks ülesanneteks on: 
-    ameti nõustamine teadusküsimustes, sh tööprogrammi ja prioriteetide osas ettepanekute tegemine;
-    informatsiooni vahetamine, et varakult tuvastada võimalikud ja kujunevad riskid, vältida uuringute dubleerimist ning otsida lahendusi lahknevate arvamuste korral;
-    koostöö arendamine ameti ja liikmesriikide toiduohutusega tegelevate asutuste vahel. 

Nõuandva kogu liikmetele pakub tuge liikmesriigi kontaktasutus (Focal Point). Eestis täidab EFSA kontaktasutuse ülesandeid Maaeluministeerium.

Alates 2021.a. detsembrist esindab EFSA nõuandvas kogus Eestit Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi riskihindamise osakonna juhataja Mari Reinik.
 

59