Koos loome uut teadmist

Bioturvalisuse praktikad Euroopa seafarmidele (BIOPIGEE)

02.09.2020


Salmonella spp. ning Hepatitis E (HEV) on zoonootilised infektsioonid, mis kulgevad sigadel enamasti ilma kliinilise haigestumiseta. Inimestel põhjustavad erinevad Salmonella spp. tüved aga haigestumist, mis enamasti kulgeb gastrointestinaalsete sümptomitega (enterokoliit, kõhulahtisus, iiveldus, kõhu- ja peavalu, palavik). 2017.a registreeriti Euroopa Liidus üle 90 tuhande haigus- ning 156 surmajuhtumit, mille põhjustajaks oli Salmonella spp. HEV infektsioonid on Euroopas kasvav probleem. Ka see infektsioon kulgeb enamasti  gastrointestinaalsete sümptomitega, kuid halvimal juhul võib lõppeda inimese surmaga. Loomapidajatel ja loomaarstidel on suurem oht nakatuda, kuna neil on sage ja otsene kokkupuude sigadega.


Bioturvalise praktikate arendamine ning ühtlustamine tootmise kõigis etappides (seafarmides, sigade transpordil ning tapamajades) on väga oluline meede zoonootiliste infektsioonide (sh. Salmonella spp. ja HEV) vähendamisel toidutootmise ahelas ning loomse päritoluga toidus.

 
Projektis BIOPIGEE („Biosecurity practicies for pig farming across Europe“)  osaleb 16 uurimisasutust ja laborit Euroopa erinevatest riikidest, Eestist osaleb partnerina Veterinaar- ja Toidulaboratoorium koostöös Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadlastega.

 

Projekti eesmärgiks on: 

  1. identifitseerida tõhusad ning kulu efektiivsed bioturvalisuse meetmed, mis aitavad vähendada Salmonella ja Hepatitis E (HEV) esinemist ning levikut seafarmides, loomade transpordil ning tapamajades;
  2. viia teadmine parimate bioturvalisuse praktikate kohta farmerite, loomaarstide, järelevalveametite ning tapamajade ja lihatööstusteni.

Projekti raames on kavas:

  1. koguda ning võrrelda erinevate riikide seafarmides ning tapamajades kasutatavaid bioturvalisuse meetodeid ja protokolle ning koondada oluline info ühtsesse protokolli;
  2. harmoniseerida protokollid ning viia läbi teatava hulga seafarmide (Eestis 30) ning tapamajade (Eestis 3) külastamine ja hindamine nendest lähtuvalt;
  3. hinnata bioturvalisuse meetmete kuluefektiivsust ning nende riikidevahelisi erinevusi.


Kasu projektis osalevatele seakasvatusettevõtetele
Projekti lõpptulemused edastatakse loomapidajatele ja loomaarstidele. Koostatakse teabematerjal ja uurimistöö aruanne koos järeldustega ning töötatakse välja juhised bioturvameetmete rakendamiseks.  Korraldatakse teabepäevi. Lisaks on kavas avaldada uuringu tulemused rahvusvahelistes teadusajakirjades.


Täiendavalt on võimalik pakkuda projektis osalenud seafarmide omanikele kokkuvõtet farmist kogutud proovide laboritulemustest ning soovi korral täpsustatud ülevaadet salmonelloosi levikust ja serovariantidest farmis ning HEV-i esinemisest sigadel. 
Projekti lõppedes saavad osalejad aruande projekti tulemuste kohta.


Projektis osalev seafarm
Parimate bioturvalisuse praktikate väljaselgitamiseks on vajalik külastada farmi üks kord. Selle visiidi käigus hinnataks rakendatavaid bioturvalisuse meetmeid. Farmi esindaja poolt vastatakse küsimustiku küsimustele, mis võtab umbes ühe tunni ning koos uuringu läbiviijaga tutvutakse rakendatavate bioturvalisuse meetmetega loomapidamisruumides. Kogu informatsioon, mis kogutakse farmikülastuste käigus on edasisel analüüsimisel anonüümne. Uuringumeeskond tagab andmete konfidentsiaalsuse. 


Anna teada oma soovist projektis osaleda
Juhul, kui soovite projektis osaleda, palun võtke ühendust projekti meeskonnaga. Kutse uuringus osalemiseks on leitav infomaterjali lõpust. Projekti „Biosecurity practicies for pig farming across Europe“ rahastab Euroopa Liit läbi Horisont 2020 OneHealth teadus- ja innovatsiooniprogrammi toetuslepingu nr. 773830 ning kaasrahastab Maaeluministeerium.
Projekti tegevused viiakse ellu ajavahemikul jaanuaril 2020 ning juuni 2022.
Projekti koduleht: https://onehealthejp.eu/jrp-biopigee/

  OneHealthEJP BiopigeeEU

 

Lisainfo:
Imbi Nurmoja
direktori asetäitja loomahaiguste alal 
7386 126; 51 55 026 
imbi.nurmoja@vetlab.ee

Kutse uuringus osaleda / nõusoleku vorm